• 8 صبح - 9 شب
  • اردبیل، میدان مقدس اردبیلی
  • 045-33820785
ترتیب بر اساس:
ویدئو
قیمت 15.000 تومان
مسافت پیموده شده
5000 مایل
نوع سوخت
بنزین
موتور
1500
قیمت 15.000 تومان
مسافت پیموده شده
8000 مایل
نوع سوخت
هیبرید
قیمت 15.000 تومان
مسافت پیموده شده
18000 مایل
نوع سوخت
گازوئیل
قیمت 16.000 تومان
مسافت پیموده شده
85800 مایل
نوع سوخت
گازوئیل
موتور
1800
ویدئو
قیمت 19.500 تومان
17.000 تومان
مسافت پیموده شده
65800 مایل
نوع سوخت
گاز
موتور
2000
ویدئو
ویژه
قیمت 25.000 تومان
ویژه 18.000 تومان
مسافت پیموده شده
18000 مایل
نوع سوخت
گازوئیل
ویدئو
قیمت 25.000 تومان
ویژه 18.000 تومان
مسافت پیموده شده
18000 مایل
نوع سوخت
دیزل
قیمت 18.000 تومان
مسافت پیموده شده
170000 مایل
نوع سوخت
گاز
ویدئو
قیمت 20.000 تومان
مسافت پیموده شده
190000 مایل
نوع سوخت
دیزل
موتور
2000
قیمت 21.000 تومان
مسافت پیموده شده
67000 مایل
نوع سوخت
بنزین
موتور
2400